Nieuws

Op onze website bieden we verschillende soorten nieuws aan.

 • Verenigingsnieuws is op deze site te lezen, maar ook op de websites van onze scholen.
 • Op onze site presenteren wij onder 'schoolnieuws' ook een selectie van nieuwtjes die onze scholen op hun eigen website publiceren.
 • Uit de media is een rubriek met nieuwtjes die aan onderwijs en kinderen zijn gerelateerd. Ze worden opgespoord uit verschillende media.

  16 mei, Vergadering RvT en GMR
  Op 22 mei vergaderen de leden van de RvT en de GMR in cbs It Anker te Dronryp. Aanvang 19.45 uur. Bijgaand de agenda.
  9 mei, Leerlingen van De Flambou gaan “Energy Challenges” aan.
  Woensdag 8 mei was een spannende dag op CBS De Flambou in Oosterbierum. Op deze dag presenteerden de leerlingen hun project vanuit het project Energy Challenges. Burgemeester Waanders van de gemeente Waadhoeke kwam hiervoor speciaal naar school.

  In groepjes presenteerden de kinderen hun onderzoek. Dit varieerde van informatie over windmolens, het gevaar van de plastic soep in de oceanen en de slachtoffers onder de zeedieren. Verder aandacht voor 'vier-in-een' energie: waterenergie (zout-zoet), windenergie, zonne energie en biomassa.

  De kinderen hebben vijf vlammende regels afgesproken:
  meer buiten spelen – minder water gebruiken bij het handenwassen – lampen, computers en beeldschermen vaker uit – dikke truien aan en de kachel lager – zonneschermen minder vaak laten zakken. Hiermee bespaart de school daadwerkelijk veel energie.

  Een toekomststoel, een idee van Jan Terlouw, werd aan het bestuur overhandigd. De stoel staat symbool voor de toekomst en helpt de besturen herinneren om de toekomst mee te wegen bij de beslissingen zodat de mensen van morgen nog net zo van de wereld kunnen genieten als wij.

  De scholen van CBO Noardwest Fryslân besteden al een aantal jaren aandacht aan verduurzaming en energie besparing. Het project Energy Challenges is hiervoor speciaal voor kinderen in de bovenbouw ontwikkeld.

  Het bestuur werkt aan verduurzaming van de schoolgebouwen door energiebesparende maatregelen zoals het aanbrengen van LED verlichting.
  Ter afsluiting werd een bezoek gebracht aan de kloostertuin waar de kinderen leren groenten te verbouwen.

  Foto's: Joachim de Ruiter


  18 april, Geslaagd IB'er
  Op 17 april rondden Aafke Tilma en Judith Atema de opleiding voor Intern Begeleider bij Bureau Meesterschap succesvol af. In aanwezigheid van de schooldirecteuren werden de diploma's uitgereikt. Judith en Aafke zijn momenteel al werkzaam als Intern Begeleider op ikc het bAken in Harlingen.

  18 april, Welkomstavond medewerkers SKF
  Op 17 april werden de medewerkers van SKF, werkzaam op onze scholen, hartelijk verwelkomd. Per 1 juli a.s. neemt CBO NWF de kinderopvang in eigen beheer. Er werd uitgelegd waarom onze vereniging de kinderopvang in eigen beheer neemt en in het kort werden de scholen gepresenteerd. De medewerkers zijn gevraagd om in dienst te treden van onze kinderopvang organisatie.
  Een feestelijke kennismaking met elkaar.

  17 april, Goedkeuring jaarstukken 2018
  De jaarstukken 2018, jaarrekening en het bestuursverslag, zijn goedgekeurd en vastgesteld. Binnenkort verwachten we de goedkeurende verklaring van de accountant te ontvangen.
  8 april, Scholing leerkrachten onderbouw
  Mede als gevolg van het afschaffen van de verplichte Cito toetsen bij de kleuters, de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs, bezinnen de leerkrachten zich op het maken van portfolio’s voor hun leerlingen.
  Zijn de traditionele rapporten nog wel iets van deze tijd of is het veel meer dat een kind zijn eigen ontwikkeling in beeld kan brengen door tekeningen en verhaaltjes te bundelen?

  Over deze vraag bogen op 3 april ruim 50 leerkrachten en IB-ers van de basisscholen van de vereniging Christelijk Basisonderwijs Noardwest Fryslân zich.

  2 april, Oprichting organisatie voor kinderopvang in eigen beheer
  De bestuurders ondertekenden op 2 april de oprichtingsakte voor een organisatie voor kinderopvang in eigen beheer.
  In de stichtingsakte is de volgende doelstelling opgenomen
  1. Onder kindcentrum wordt verstaan één organisatie voor onderwijs, dagopvang, peuterspeelzaalwerk/voorschool, buitenschoolse opvang en overige activiteiten in het kader van opvoeding, ontwikkeling en ontspanning van kinderen.
  2. De stichting heeft ten doel de niet onderwijs activiteiten te organiseren binnen het kindcentrum, waar kinderen in de leeftijd van nul tot en met twaalf jaar gedurende de dag komen om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen en anderen te ontmoeten, waarbij een totaalpakket wordt geboden op het gebied van educatie, voorschoolse educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.
   De kindcentra maken integraal deel uit van de scholen van CBO NWF.
  De vervolgstappen worden nu gezet om de kinderopvang met ingang van 1 juli in eigen beheer te nemen.  2 april, 150 jaar Chr.Onderwijs De Wizebeam in Minnertsga
  Op 10 april viert De Wizebeam haar 150-jarig jubileum. Bijgaand artikel uit de Leeuwarder Courant geeft helder weer welke ontwikkelingen de scholen doormaken.

  1 april, Mentorenopleiding
  Onlangs ontvingen 9 personeelsleden hun certificaat voor het afronden van de Mentorenopleiding aan de NHL/Stenden.
  Het wordt steeds belangrijker jonge studenten goed te begeleiden tijdens de praktijk stages op de scholen. De opleiding tot mentor voorziet hier in.

  Op de foto v.l.n.r. Elly Oegema, Klaziena Postma, Martje Wolbers en Mirella Nieuwenhuizen