Bestuur (CvB)

Het bestuur (CvB) is bevoegd gezag in de zin van de wet op het Primair Onderwijs en is belast met het besturen van de vereniging en de door de vereniging in stand gehouden scholen.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

liddhr. P.SybesmaSexbierum
liddhr. W. ReitsmaDeinum

Raad (RvT)
De raad (RvT) houdt toezicht op de naleving van de verplichtingen van het bestuur. Daarnaast heeft het bestuur de goedkeuring van de raad nodig voor o.a.
 • vaststelling van de begroting,
 • de jaarrekening,
 • het treasurystatuut en het jaarverslag
 • het vaststellen van het strategisch beleid en het managementstatuutingrijpende reorganisaties,
 • het stichten, opheffen, fuseren of afsplitsen van scholen
 • voorstellen tot statutenwijziging
voorzitter dhr. P. Stehouwer Boksum
lid mw. H. Niehof Leeuwarden
lid dhr. D. Westerhof Tzummarum
lid dhr. T. de Jager Leeuwarden
lid dhr. T. Bonnema Tzummarum
lid mw. J.Westerveld Tzum
lid mw. J. van der Meer Boksum

Schooldirecties
Hieronder staat een lijstje waarbij per school staat aangegeven wie er directeur is. Wilt u contact opnemen met één van hen? Kijk dan op de website van de betreffende school.

It Iepen Finster mv. B. Oostra
Staetlânsskoalle dhr. V. Achterberg
De Korendrager dhr. P. Huijser
De Flambou mw. A. Hoekstra
De Syl mw. G. Koehoorn
De Skeakel dhr. S. Sijbesma
Toermalijn mw. M. Bonnema
PJF dhr. J. Blank
Het bAken mw. J. Nieuwhuis, interim directeur
Fûgelsang mw. J. Slagter
Mooitaki dhr. T. Zasburg
It Anker mw. K. Van der Wal
Eben Haëzer dhr. S. Sijbesma
De Noordster dhr. M. Wouda
De Slotschool mw. M. Visser
De Wizebeam mw. B. Elzinga
De Swirrel mw. G. Koehoorn
GMR
Elke school van de vereniging heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). De raad bestaat uit gekozen ouders en personeelsleden van de school. Daarnaast is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad bestaat uit 14 leden. In de raad zijn niet alle scholen vertegenwoordigd. De MR behandelt zaken die voor de eigen school belangrijk zijn, de GMR is er voor de bovenschoolse - en verenigingsaangelegenheden. De MR en GMR werken aan de hand van een vastgesteld reglement. Daarnaast hanteren wij een basisstatuut Medezeggenschap.

De vergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor personeel en ouders. De vergaderdata zijn voor het gehele schooljaar vastgesteld en worden via de websites van de scholen (MR) en de vereniging (GMR) bekend gemaakt.

De leden zijn
Oudergeleding
 1. Sijtze Sijens, voorzitter
 2. Gerlinde van der Meij
 3. Nienke Vogel
 4. Klara Bosch
 5. Susan van der Werf
 6. Jan Stok
 7. Willy Boschma
Personeelsgeleding
 1. Johannes van der Bij
 2. Matzen Rinsma
 3. Sylvia Stoelinga
 4. Tietsje Werkhoven
 5. Rixt Brijder, secretaris
 6. Nynke Adema
 7. Roxanne Feikema