Bestuur (CvB)

Het bestuur (CvB) is bevoegd gezag in de zin van de wet op het Primair Onderwijs en is belast met het besturen van de vereniging en de door de vereniging in stand gehouden scholen.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

liddhr. P.SybesmaSexbierum
liddhr. W. ReitsmaDeinum

Raad (RvT)
De raad (RvT) houdt toezicht op de naleving van de verplichtingen van het bestuur. Daarnaast heeft het bestuur de goedkeuring van de raad nodig voor o.a.
 • vaststelling van de begroting,
 • de jaarrekening,
 • het treasurystatuut en het jaarverslag
 • het vaststellen van het strategisch beleid en het managementstatuutingrijpende reorganisaties,
 • het stichten, opheffen, fuseren of afsplitsen van scholen
 • voorstellen tot statutenwijziging
voorzitter dhr. P. Stehouwer Boksum
lid mw. A. van Twillert Franeker
lid dhr. D. Westerhof Tzummarum
lid dhr. T. de Jager Leeuwarden
lid dhr. T. Bonnema Dongjum
lid mw. J.Westerveld Tzum
lid mw. J. van der Meer Boksum

Schooldirecties
Hieronder staat een lijstje waarbij per school staat aangegeven wie er directeur is. Wilt u contact opnemen met één van hen? Kijk dan op de website van de betreffende school.

It Iepen Finster mw. M. Bonnema
Staetlânsskoalle dhr. P. Huijser
De Korendrager dhr. T. de Jong
De Flambou mw. A. Hoekstra
De Skeakel dhr. S. Sijbesma
Toermalijn dhr. J. Woudstra
PJF dhr. J. Blank
Het bAken mw. J. Nieuwhuis, interim directeur
Fûgelsang mw. J. Slagter
Mooitaki dhr. P. Huijser
It Anker mw. K. Van der Wal
Eben Haëzer dhr. S. Sijbesma
De Noordster mw. A. Hoekstra, wrnd directeur
De Slotschool dhr. H. Stefes, interim directeur
De Wizebeam mw. B. Elzinga
De Swirrel mw. G. Koehoorn
De Syl mw. G. Koehoorn, wrnd directeur
GMR
Elke school van de vereniging heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). De raad bestaat uit gekozen ouders en personeelsleden van de school. Daarnaast is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad bestaat uit 14 leden. In de raad zijn niet alle scholen vertegenwoordigd. De MR behandelt zaken die voor de eigen school belangrijk zijn, de GMR is er voor de bovenschoolse - en verenigingsaangelegenheden. De MR en GMR werken aan de hand van een vastgesteld reglement. Daarnaast hanteren wij een basisstatuut Medezeggenschap.

De vergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor personeel en ouders. De vergaderdata zijn voor het gehele schooljaar vastgesteld en worden via de websites van de scholen (MR) en de vereniging (GMR) bekend gemaakt.

De leden zijn
Oudergeleding
 1. Sijtze Sijens, voorzitter
 2. Jurjen Bruinsma
 3. Gerlinde van der Meij
 4. Nienke Vogel
 5. Klara Bosch
 6. Jan Stok
 7. Susan van der Werf
Personeelsgeleding
 1. Tim Zasburg, secretaris
 2. Matzen Rinsma
 3. Johannes van der Bij
 4. Tietsje Werkhoven
 5. Nanda Smid
 6. Rixt Brijder
 7. Sylvia Stoelinga